A beküldött megoldásod:
H E E E E E H H H H J E H H H J E E E E B (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza