A beküldött megoldásod:
B H E E E J E E E H H H B E B E E E J E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza