A beküldött megoldásod:
E E E J E H H B H H J B B B H E E E E E B (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza