A beküldött megoldásod:
E E E J E E E J E B E E E E E H B E H H H (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza