A beküldött megoldásod:
E B E E J E B H H H H H J E B E E E E J E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza