A beküldött megoldásod:
E B E J E B E H H H H H E E J E B E E J E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza