A beküldött megoldásod:
E B E J E J H E E E E E H H J H J E E J E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza