A beküldött megoldásod:
E J H E B B B J E J J J B B B E E B B B B (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza