A beküldött megoldásod:
B H H H E E E B H H B H B E E B H H H H H (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza