A beküldött megoldásod:
E B H H B E B H H B E H B E E B E E B E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza