A beküldött megoldásod:
B H E J E E E E B E E B E E E J E B H H H (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza