A beküldött megoldásod:
B H E J E E E E B E E B E J E B E E H H H (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza