A beküldött megoldásod:
J J E E E B H B H H H E J J J J E E B E J (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza