A beküldött megoldásod:
J E E B E E E H H H B E E E E E B H H H H (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza