A beküldött megoldásod:
B H B H H H E J B E E J E J J H H H H J J (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza