A beküldött megoldásod:
B E E E J E E E B E E H H B E B E E E B E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza