A beküldött megoldásod:
B E E E J E B E E J E E E H J E E E E E B (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza