A beküldött megoldásod:
E E H H H H B E E E E E J E E E E E B E B (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza